Strona głównaHUMANISTYKAHistoryczna Nowa Marchia w historiografii, kulturze, sztuce i architekturze – wczoraj, dzisiaj i ...
Nagrody i wyróżnienia

     

Koszyk
...jest pusty

Kategorie
Nowości
Z troski o Rzeczpospolitą. Wybrane kazania staropolskie i oświeceniowe. Edycja tekstów
Szybki podgląd
90,00 zł
Determinanty podziału gestii transportowej oraz wyboru warunków dostaw incoterms...
Szybki podgląd
70,00 zł
Metody nauczania rachunkowości
Szybki podgląd
55,00 zł
Odkryć to, co pozornie znane. Megality Pomorza Zachodniego
Szybki podgląd
60,00 zł
Turystyka osób z niepełnosprawnościami w świetle badań własnych
Szybki podgląd
55,00 zł
Wiedza ekspercka a ekonometryczne modelowanie cen gruntów w aglomeracji szczecińskiej
Szybki podgląd
35,00 zł
Szczecin jako ośrodek myśli ekonomicznej transportu – dorobek 75-lecia
Szybki podgląd
49,00 zł
Analiza finansowa grupy kapitałowej. Ujęcie interdyscyplinarne
Szybki podgląd
49,00 zł
Wieczni prezydenci. Przypadek Świnoujścia
Szybki podgląd
45,00 zł
Jean-Rodolphe Perronet – prekursor naukowego zarządzania
Szybki podgląd
35,00 zł
Polecamy
Ludwig Wilhelm Brüggemann. Opis miasta Szczecina
Szybki podgląd
40,00 zł
Jezus zwany Mesjaszem, co się tłumaczy Chrystus (MtShemTob 1,17) Socjoretoryczna analiza Ewangelii
Szybki podgląd
60,00 zł 54,00 zł
Franz Kugler (1808–1858), Hans Lutsch (1854–1922)  i Hugo Lemcke (1835–1926). Z dziejów badań nad...
Szybki podgląd
58,00 zł
Odkryć to, co pozornie znane. Megality Pomorza Zachodniego
Szybki podgląd
60,00 zł
Od świtu do zmierzchu. Cmentarze metropolii lwowskiej
Szybki podgląd
150,00 zł
Informacje
Szukaj treści

Wpisz szukaną frazę


Wyszukiwanie zaawansowane

Historyczna Nowa Marchia w historiografii, kulturze, sztuce i architekturze – wczoraj, dzisiaj i ...

120,00 zł

EAN: 9788372419637
ISBN/ISSN: 978-83-7241-963-7
Produkt niedostępny
Waga:1.00 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Format:
Oprawa:
Język:

Zapytaj o produkt

Rok wydania 2017Książka poświęcona jest wybranym problemom dziejów Nowej Marchii w okresie
od średniowiecza do czasów współczesnych oraz wybranym współczesnym zagadnieniom współpracy polsko-niemieckiej w ujęciu wybranych instytucji. […] Autorami tekstów są znawcy przedmiotu, uznani badacze świata wielkich i średnich miast oraz małych ośrodków, mający w swoich biografiach także aktywną współpracę polsko-niemiecką […]. Redaktorzy stwierdzają w przedmowie, iż cele prezentowanej monografii leżą w obszarze poznania historycznego oraz wspomagania procesu tworzenia tożsamości regionalnej i zrozumienia wielokulturowej przeszłości obszarów nad Wartą i Notecią. […] Artykuły dotyczą ważnej problematyki kultury, sztuki, architektury i historiografii. Nacechowane interdyscyplinarnością, zawierają tendencję do narracji wyjaśniającej i postulatywnej oraz poświęcone są niewielkim miejscowościom, parafiom, towarzystwom historycznym, wybranym osobistościom, pieczęciom, ceramice artystycznej, ale także Kolei Wschodniej, Akademii Bałtyckiej w Lubece, problemom badań regionalnych w architekturze miast czy dziejom parafii nowomarchijskich oraz kwestiom identyfikacji historycznej mieszkańców małego miasteczka.

 

                                                                              prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński

                                                                                                     (fragment recenzji)Doktor Stanisław Talarczyk


Zygmunt Marcinkowski

Sam historią miasta. Pół wieku życia dla Drezdenka i Ziemi Lubuskiej

Ein Leben für Driesen.

Ein halbes Jahrhundert im Einsatz für diese Stadt und das Lebuser Land


Zestawienie publikacji dr. Stanisława Talarczyka i o nimI. Metodologia i historia badań nad regionem Nowa Marchia


Edward Włodarczyk

Historia regionalna. Kilka uwag o jej uprawianiu

Regionalgeschichte. Einige Bemerkungen zur Verfahrensweise

 

Christian Gahlbeck

Niemieckie badania historyczno-krajoznawcze oraz interdyscyplinarne nad dziejami

Nowej Marchii – wczoraj, dziś, jutro

Landesgeschichtliche und interdisziplinäre deutsche Forschung zur Geschichte der Neumark

– gestern, heute, morgen

 

Edward Rymar

Stan polskich badań nad historią Nowej Marchii w wiekach średnich i czasach nowożytnych

Stand der polnischen Forschung zur Geschichte der Neumark im Mittelalter und in der

Neuzeit

 

MagdalenaAbraham-Diefenbach, Felix Ackermann

Przeszłość i teraźniejszość terra transoderana. Historia Nowej Marchii jako historia

transnarodowa

Vergangenheit und Gegenwart der Terra Transoderana. Die Geschichte der Neumark als

transnationale Beziehungsgeschichte

 

Martin A. Völker

Duchowo-literackie dziedzictwo kulturowe Nowej Marchii jako niemiecko-polski projekt

badawczy

Das geistig-literarische Kulturerbe der Neumark als deutsch-polnisches Forschungsprojekt

 

Tadeusz Białecki

Projekt słownika geograficzno-historycznego Pomorza Zachodniego

Das geographisch-historische Wörterbuch Westpommerns

 

Jörg Hackmann

Akademia Bałtycka w Lubece oraz stosunki polsko-niemieckie

Die Ostsee-Akademie in Lübeck und die deutsch-polnischen BeziehungenII. Historia, komunikacja i sztuka w Nowej Marchii


Andrzej Sakson

Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich Polski po 1945 roku ze szczególnym

uwzględnieniem obszaru Dolnej Noteci

Die gesellschaftlichen Veränderungen in den Westgebieten Polens nach 1945 unter

besonderer Berücksichtigung des Netzebruchs

 

Jan Musekamp

Kolej Wschodnia na przestrzeni dziejów. Podróż z Berlina do Królewca

Die Ostbahn im Spiegel der Zeit. Eine Reise von Berlin nach Königsberg

 

Wolfgang Kessler

Drezdenko z perspektywy niemieckiej

Driesen aus deutscher Perspektive

 

Alicja Biranowska-Kurtz

Walory kompozycji przestrzennej Drezdenka

Die Vorzüge der räumlichen Komposition der Stadt Driesen

 

Grzegorz Jacek Brzustowicz

Epicedium…, czyli pieśń żałobna o Aleksandrze Gordonie, szwedzkim komendancie

Drezdenka z czasów wojny trzydziestoletniej

Epicedium… oder das Trauerlied zu Ehren von Alexander Gordon, eines schwedischen

Festungskommandanten in Driesen zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges  

 

Nicole Seydewitz

„Gdzie właściwie leży Velten-Vordamm?”Marchijska ceramika artystyczna z Vordamm

bei Driesen (Vordamm pod Drezdenkiem)

„Wo eigentlich liegt Velten-Vordamm?“ Märkische Kunstkeramiken aus Vordamm bei

Driesen

 

Ewa Syska

Kilka uwag o najstarszych pieczęciach rady miejskiej Dobiegniewa

Einige Bemerkungen zu den ältesten Siegeln des Stadtrates von Woldenberg

 

Dariusz Piasek

Kościół parafialny w Dobiegniewie jako przestrzeń symboliczna

Die Pfarrkirche in Woldenberg als symbolischer Raum

 

III. Ludzie zasłużeni dla Nowej Marchii


Zbigniew Czarnuch

Kulturowa tożsamość – polityka pamięci. Kształtowanie poczucia identyfikacji mieszkańców

małego miasteczka z symbolami lokalnej tożsamości jako istotny czynnik wzmocnienia

procesu rodzenia się społeczeństwa obywatelskiego. Przemyślenia pedagoga praktyka

wokół tego problemu, osnute na kanwie specyfiki Drezdenka

Kulturelle Identität – Politik der Erinnerung. Die Herausbildung des Gefühls der

Identifizierung der Bewohner einer kleinen Stadt mit Symbolen der

lokalen Identität als wesentlicher Faktor für die Stärkung des Prozesses der Entstehung

der Zivilgesellschaft. Überlegungen eines in der Praxis tätigen Pädagogen zu diesem

Problem auf der Grundlage der Spezifik von Driesen

 

Halina Lorkowska

W służbie Boga i ludzi – Adam Krieger (1634–1666). Człowiek, dzieło, konteksty

Im Dienste Gottes und der Menschen – Adam Krieger (1634–1666). Mensch, Werk,

Kontexte

 

AndrzejTalarczyk

Życie dla Strzelec Krajeńskich w Nowej Marchii. Paul Müller jako historyk regionalista,

badacz literatury i pisarz

Ein Leben für Friedeberg in der Neumark. Paul Müller als Regionalhistoriker,

Literaturforscher und Literat

 

 

Jörg Lüderitz

Paul Biens, jeden z najważniejszych zbieraczy i wydawców legend w Nowej Marchii

Paul Biens, einer der bedeutendsten Sagensammler und -herausgeber der Neumark

 


IV. 
Nowomarchijskie badania regionalne polskie i niemieckie


Peter Bahl, Gerhard Weiduschat

Wyprawy naukowe i wycieczki studyjne o tematyce „polskiej”, zorganizowane przez

Towarzystwo Historyczno-Krajoznawcze Marchii Brandenburskiej

Exkursionen und Studienfahrten der Landesgeschichtlichen Vereinigung für die

Mark Brandenburg mit „polnischen“ Themen

 

Zbigniew Czarnuch

Towarzystwo Przyjaciół Witnicy (i Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Educatio Pro Europa

Viadrina)

Der Verein der Freunde der Stadt Vietz (und die Polnisch-Deutsche Vereinigung Educatio

Pro Europa Viadrina)

 

Dariusz A. Rymar

Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości – 24 lata pracy na rzecz regionu

i środowiska

Der Verein der Freunde des Archivs und der Andenken an die Vergangenheit – 24 Jahre

Zusammenarbeit für die Region und die Umwelt

 

Grażyna Kostkiewicz-Górska

Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”.

Polsko-niemieckie spotkania z historią

„Neumark – vergessene Provinz – Lebuser Land – gemeinsame Wurzeln”.

Polnisch-deutsche Begegnungen mit der Geschichte

 

Lubomir Oleśniewicz, Andrzej Talarczyk

Nadnoteckie Towarzystwo Kultury w służbie społeczeństwa i regionu drezdeneckiego

Die Kulturgesellschaft für die Netzeregion im Dienste der Gesellschaft und der Region

Driesen

 

Janina Kamińska

Strzelecko-Krajeńskie Towarzystwo Kultury – stowarzyszeniedwóch lokalnych środowisk

kulturotwórczych jednego regionu

Die Friedeberger Kulturgesellschaft (SKTK) – Gesellschaft zweier lokaler kulturschaffender

Akteure einer Region

 

 

Grzegorz Jacek Brzustowicz

Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Choszczeńskiej

Der Regionale Verein für Geschichte des Arnswalder Landes

 

Paweł Migdalski

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”

Der Historisch-Kulturelle Verein „Terra Incognita”

 

Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek

Stowarzyszenie Regionalistów „Środkowe Nadodrze”

Der Verein der Regionalisten „Mittleres Odergebiet“

 

Małgorzata Maksymczak-Żyła

Dziesięć lat Towarzystwa Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”

Zehn Jahre Verein der Freunde von Sonnenburg „Unitis Viribus”

 

Józef Cieślak

Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w latach 1959–2013

Die Gesellschaft der Freunde des Krossener Landes (TMZK) in den Jahren 1959–2013

 

Grzegorz Ziołek

Towarzystwo Przyjaciół Lubniewic

Der Verein der Freunde von Königswalde

 

 

Noty biograficzne

Aneks I

Aneks II

Spis zdjęć i ilustracji

Indeks osobowy

Indeks geograficzny

Ilość stron 481
Rok wydania 2017

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję

Właściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.

Sprzedaż i marketing

                
        Dariusz Stawiński
           (91) 444 20 06 
    dariusz.stawinski@usz.edu.pl


       Magdalena Szarmach 
           (91) 444 20 09
magdalena.szarmach@usz.edu.pl

 

IBUK.PL

SWSW
Promocje
Jezus zwany Mesjaszem, co się tłumaczy Chrystus (MtShemTob 1,17) Socjoretoryczna analiza Ewangelii
Szybki podgląd
60,00 zł 54,00 zł
Ikonografia godeł cechowych na Pomorzu brandenbursko-pruskim
Szybki podgląd
75,00 zł 35,00 zł
Wybrane zagadnienia z prognozowania
Szybki podgląd
45,00 zł 33,00 zł
Na niwie niepodległej wiedzy. Archiwum myśli A. Świętochowskiego na temat państwa i narodu.
Szybki podgląd
58,00 zł 49,00 zł
Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw sektora MSP w woj. zachodniopomorskim. Nakłady, determinanty..
Szybki podgląd
40,00 zł 32,00 zł
Mosty nad granicą. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska w latach 1997–2015
Szybki podgląd
78,75 zł 49,00 zł
Odkrywając Szymanowskiego. Dzieła fortepianowe Karola z Atmy i ich interpretacje. Mazurki
Szybki podgląd
45,00 zł 35,00 zł
Dogonowie z bliska Tom II
Szybki podgląd
45,00 zł 39,00 zł
Argentyna w prozie wspomnieniowej Józefy Radzymińskiej. Perspektywa językowo-kulturowa
Szybki podgląd
52,00 zł 39,00 zł
Autor

Inne produkty

Bestsellery
Powiadomienia

Historyczna Nowa Marchia w historiografii, kulturze, sztuce i architekturze – wczoraj, dzisiaj i ...

Znajdziesz nas:
Znajdziesz nas:
sklep internetowy Kontakt z nami
Newsletter
Przejdź do panelu Kreator
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję