Kategorie
Nowości
Informacje
Polecamy
Znajdziesz nas:
Znajdziesz nas:
sklep internetowy Kontakt z nami
Szukaj treści

Wpisz szukaną frazę


Wyszukiwanie zaawansowane
Nowości
Rocznik Komparatystyczny
images/min/product_mid/1417174718_Rocznik Kom. 5.jpg Rocznik Komparatystyczny Rok wydania 2014   Tłumaczenie kultur Übersetzung von Kulturen   Brigitte Schultze, Beata Weinhagen Theaterlandschaften als Bedingungsrahmen für literarischen, intermedialen und kulturellen Transfer: Janusz Głowackis Dramen Kopciuch (Aschenkinder) und Antygona w Nowym Jorku (Antigone in New York)   Maria Krysztofiak Übersetzung und Rückübersetzung – eine Neubestimmung im Kultur-Code   Paweł Zajas „Durch den Weltkrieg zur neuen Weltkultur“.Periphere Literaturen im deutschen Sprachraum (1914–1918)   Mieczysław Dąbrowski Dwa przypadki kulturowego przekładu Owidiusza: Juliusz Bocheński, Nazo poeta i Christoph Ransmayr, Die letzte Welt   Ute Marggraff Zum West-Ost- und Ost-West-Transfer des aufklärerischen Kulturmodells: P. L. Le Roys Erzählung der Begebenheiten vier Russischer Matrosen, die durch einen Sturm zur Insel Spitzbergen verschlagen wurden   Ulrike Jekutsch Heiligenkult – Roman – Theaterstück. Zur Übertragung des Kults der hl. Kümmernis in die neue polnische Literatur   Tadeusz Skwara Józef Flawiusz – pośrednik między kulturami? O roli postaci historyka w trylogii Wojna żydowska Liona Feuchtwangera    Dorota Sośnicka „Jedes Wort ist eine Übersetzung“: Zsuzsanna Gahses experimentelle Vermittlungen zwischen Sprachen, Medien, Gattungen und Kulturen           II Słowo i obraz Wort und Bild       Walter Kroll Wie „übersetzt“ man Embleme? Am Beispiel der Emblem- und Emblematikrezeption im Kiever Kulturmodell der Barockzeit   Urszula Makowska Pożegnanie Hektora z Andromachą w tekstach i obrazach   Marta Koszowy Słowo w kadrze. Literatura i fotografia. Fotografia i literatura   Paweł Sołodki Między literaturą, filmem i rzeczywistością: o problemach z adaptacją Wojny polsko-ruskiej   Anna Tatar Paraboliczne opowieści o ukrywaniu się w szafie: Ta z Hamburga Hanny Krall i Daleko od okna Jana Jakuba Kolskiego   Robert Birkholc Limin(oid)alność alla polacca – motywy inicjacyjne w Pannie Nikt   Anna Mach Kłopotliwa (nie)pamięć o Zagładzie: wymazywanie żydowskości w recepcji i ekranizacji Weisera Dawidka  Pawła Huellego   Ewelina Kamińska Zakochany Goethe. Wokół filmowej interpretacji Cierpień młodego Wertera             III Nowe media Neue Medien   Ewa Szczęsna, Urszula Pawlicka, Mariusz Pisarski Przekład hipertekstowy. Teoria i praktyka   Ewa Hendryk Liberatura – o nowych aspektach dialogu między literaturą i sztuką                 IV Analizy przekładów Literarische Übersetzung: Fallanalysen   Christine Fischer Zwischen ‚Kammerlyrik’ und Requiem: Anna Achmatova in deutschen Übersetzungen   Aleksandra Wilkus Individualästhetik als Phänomen der Übersetzungskunst. Das Gedicht Campo di Fiori von Czesław Miłosz, nachgedichtet von dem norwegischen Lyriker Paal Brekke   Małgorzata Wesołowska Tłumaczenie a interpretacja. Kilka uwag o Szalonej lokomotywie Stanisława Ignacego Witkiewicza w przekładzie na język angielski                 V Dyskusje i prezentacje Diskussionen und Präsentationen   Emilia Kledzik Teoria komparatystyki wobec nowych zjawisk w humanistyce     Piotr Śniedziewski O czym mówiłyby Muzy, gdyby mówić mogły   Joanna Sumbor Jak badać literaturę emigracyjną?                VI Książki nadesłane Eingesandte Bücher   Piotr Sulikowski Problem przekładu artystycznego w dyskursie i kulturze. Słów kilka o nowej publikacji Marii Krysztofiak pt. Einführung in die Übersetzungskultur. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013   Noty o autorach     38,00 zł koszyk,powiedz, 468
38,00 zł
Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy
images/min/product_mid/1416378973_Metody ilosciowe.jpg Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy Publikacja dostępna też w  Rok wydania 2012   CZĘŚĆ I. RYNEK NIERUCHOMOŚCI   Rozdział 1. Historyczne uwarunkowania dążenia do własności i ich wpływ na rozwój rynku nieruchomości w Polsce (Iwona Foryś)   Rozdział 2. Statystyczna analiza skutków finansowych wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości (Sebastian Gnat)   Rozdział 3. Waloryzacja przestrzeni nadmorskiej z wykorzystaniem narzędzi gisowych (Dariusz Kloskowski, Hanna Szalewska)   Rozdział 4. Gospodarka nieruchomościami gminy jako czynnik zakłócający lokalny rynek nieruchomości (Sebastian Kokot)   Rozdział 5. Wykorzystanie metod geostatystycznych w analizie zmian układów erozyjno-akumulacyjnych Południowego Bałtyku (Wojciech Kuźmiński, Dariusz Kloskowski)   Rozdział 6. Statystyczne aspekty kontrowersji wobec wyceny nieruchomości metodą korygowania ceny średniej (Roman Pawlukowicz)   Rozdział 7. Analiza zjawisk społeczno-ekonomicznych determinujących sytuację na rynku nieruchomości mieszkalnych prawobrzeżnej części Szczecina w latach 1995–2009 (Ewa Putek-Szeląg, Dariusz Pęchorzewski)       CZĘŚĆ II. RYNEK PRACY   Rozdział 8. Przekrojowo-czasowe analizy liczby osób pracujących w Polsce (Artur Gajdos)   Rozdział 9. Alokacja czasu kobiet w Europie – grupowanie metodą k-średnich (Urszula Gierałtowska, Marta Hozer-Koćmiel)   Rozdział 10. Modele hazardu z nieobserwowalną heterogenicznością w badaniach rynku pracy (Joanna Landmesser)   Rozdział 11. Analiza skupień jako narzędzie pozwalające ocenić zróżnicowanie zjawiska wykluczenia społecznego wśród gospodarstw domowych w Polsce (Agata Strzelczyk-Falęcka)   Rozdział 12. Zastosowanie modeli wektorowo-autoregresyjnych do analizy zatrudnienia w wybranych sekcjach gospodarki narodowej w województwie śląskim (Andrzej Wójcik)     26,00 zł koszyk,powiedz, 467
26,00 zł
Sprawności moralne w perspektywie duchowości i wychowania
images/min/product_mid/1414485536_Sprawnosci moralne.jpg Sprawności moralne w perspektywie duchowości i wychowania Rok wydania 2014   Proponowana monografia jest zaproszeniem do refleksji rozszerzającej granice myślenia o życiu człowieka o jego wymiar moralny. Sprawność moralna jest bowiem traktowana jako dyspozycja podmiotu, czyli osoby rozpatrywanej z perspektywy dobra i zła. Jest jakością osoby, ale bezpośrednio związaną z jakością jej zachowań. Pytania o sprawności moralne dotyczą więc nie tylko kategorii działania w codzienności, ale mają naturę bardziej ogólną, obejmującą psycho-moralną kondycję współczesnego człowieka. Zatroskanie o tę kondycję wykazali Autorzy poniższych tekstów, reprezentujący różne dyscypliny naukowe oraz ośrodki akademickie. Książka stanowi więc obraz sprawności moralnych zdominowany różnorodnością przesłanek. Wyrazem wspólnego zatroskania są jednak duchowość i wychowanie jako wymiary integrujące przedstawione analizy.                                                                                                  (fragment Wstępu)   Filozoficzne, metodologiczne i ontyczne podstawy i cele formowania sprawności moralnych w wychowaniu pedagogów Krystyna Duraj-Nowakowa   Perfekcjoryzm jako zasada organizująca działania zawodowe nauczyciela Lucyna Dziaczkowska   Perfekcjonizm wychowawcy: pomoc czy przeszkoda w wychowaniu Małgorzata Kunicka   Diagnostyka kreatywnego potencjału i modelowania osobistej przyszłości w stosowanej akmeologii kreatywnej Natalia Wiszniakowa-Zelinskiy   O empatii poznawczej i emocjonalnej w kontekście ludzkiego zachowania Anna Ziółkowska   Doświadczenie wdzięczności jako podstawa kształtowania wzajemności bezpośredniej i pośredniej Małgorzata Szcześniak, Roman Szałachowski   Aksjologiczne konteksty teorii prekursorów badań nad dzieckiem Sławomir Krzyśka   Człowiek pryncypialny a człowiek prostomyślny w rozważaniach filozoficznych Józefa Bańki Paweł Nierodka   Orientacje prospołeczne wolontariuszy a (nie)wspaniałomyślność działania Grzegorz Piekarski   Młodzież w sytuacji pokusy – wyniki badań empirycznych Hubert Kupiec   Zachowania altruistyczne wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży Jowita Hryszkiewicz   Gawęda o gawędzeniu jako podsumowanie rozważań ojca Jacka Woronieckiego na temat sprawności moralnych nauczyciela Ewa Szuszkiewicz   Zamiast zakończenia Noty o autorach       22,00 zł koszyk,powiedz, 466
22,00 zł
"Mężczyzną i niewiastą stworzył ich"
images/min/product_mid/1414150040_mezczyzna i.jpg "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich" Rok wydania 2014   Teoria gender ma swoje źródła w ruchu feministycznym, jednak sufra­żystki z XIX i początku XX wieku z pewnością nie spodziewały się, że ich walka o równe prawa doprowadzi do walki o równość płci w sensie zaprze­czenia ich istnienia. (…) Co było przyczyną tego rodzaju rozwoju ruchu feministycznego, to zna­czy przejścia od walki o równość względem prawa do walki z naturą, z róż­nicą seksualną, w której obecnie dostrzega się główne źródło nierówności i krzywdy, jakie spotykają kobiety? Na to pytanie staramy się odpowiedzieć w tej książce, która jest poświęcona analizie historyczno-teologicznej zjawi­ska feminizmu. (…) Pierwszy rozdział ukazuje wkład chrześcijaństwa w promocję kobiety na tle religii i kultur, wśród których się rozwijało. (…) W drugim rozdziale zaprezentowano początki feminizmu i jego rozwoju do lat sześć­dziesiątych XX wieku. (…) Trzeci rozdział ukazuje początki i rozwój „trzeciej fali” feminizmu, czyli tak zwanego feminizmu gender, który ostatecznie prowadzi do ruchu queer i promocji homoseksualizmu. (…) W rozdziale czwartym podjęto zagadnienie wpływu feminizmu na współ­czesną teologię.                                                                                                   (fragment Wstępu)   Rozdział I. KOBIETA W DZIEJACH CHRZEŚCIJAŃSTWA 1. Kobieta w świecie greckim i rzymskim 2. Kobieta w religii żydowskiej 3. Postawa Chrystusa wobec kobiet 4. Wpływ postawy Jezusa wobec kobiet na zmianę ich sytuacji 4.1. Rola kobiet w Kościele 4.2. Dzieciobójstwo 4.3. Małżeństwo 4.4. Kwestia rozwodów 4.5. Zamążpójście i dzietność 4.6. Podejście do prostytucji 5. Kobiety w historii Kościoła 6. Mizoginizm pozytywistów 7. Kobieta w antropologii św. Tomasza z Akwinu 7.1. Godność materii i ciała ludzkiego 7.2. Kobieta równa mężczyźnie   Rozdział II. NARODZINY I ROZWÓJ RUCHU FEMINISTYCZNEGO 1. Prehistoria ruchu feministycznego do połowy XIX wieku 2. Ruch sufrażystek (1869–1920) 3. Przygotowanie do drugiej fali ruchu feministycznego (1920–1968) 3.1. Sytuacja kobiet po dwóch wojnach światowych 3.2. Promotorzy rewolucji seksualnej 4. „Druga fala” feminizmu 4.1. Stany Zjednoczone 4.2. Europa Zachodnia: rewolucja roku 1968 4.3. Bilans rewolty studentów 4.4. Rewolucja seksualna a Kościół katolicki 4.5. Wpływ marksizmu na feministki „drugiej fali” 5. Women’s i gender studies 6. Konsekwencje „drugiej fali” feminizmu: walka z rodziną i płodnością   Rozdział III. „TRZECIA FALA” FEMINIZMU: FEMINIZM GENDER 1. Problemy z definicją terminu gender 2. John Money a pochodzenie ideologii gender 3.Gender jako konstrukcja społeczna 4. Gender jako konstrukcja kulturowa 5. Etapy rozwoju ruchu feministycznego w perspektywie gender 6. Od gender do queer 7. Gender jako element polityki Organizacji Narodów Zjednoczonych 7.1. Zwolennicy i przeciwnicy gender w ONZ 7.2. Konferencje ONZ w Kairze (1994) i Pekinie (1995) 7.2.1. Konferencja w Kairze 7.2.2. Konferencja w Pekinie 7.3. Zasady z Yogokarty (2006) i Deklaracja o prawach człowieka, orientacji seksualnej i tożsamości gender (2008) 8. Manipulacja słowem 8.1. Metody manipulacji językowej 8.2. Manipulacja językowa w dokumentach ONZ 9. Przyszłość ideologii gender   Rozdział IV. FEMINISTYCZNA TEOLOGIA I ETYKA 1. Teologia feministyczna 2. Zależność obrazu Boga od języka 2.1. Argumenty za wprowadzeniem języka inkluzywnego 2.2. Argumenty przeciw nowemu językowi teologicznemu 3. Problem płci męskiej Chrystusa w teologii feministycznej 3.1. Relatywizacja człowieczeństwa Chrystusa 3.2. Znaczenie człowieczeństwa Chrystusa w dziele zbawienia 4.  Obraz Maryi i kobiety w teologii feministycznej 4.1. Krytyka mariologii katolickiej 4.2. Miejsce Maryi w historii zbawienia 5. Kapłaństwo kobiet 5.1. Pochodzenie idei ordynacji kobiet 5.2. Argumenty środowisk feministycznych za kapłaństwem kobiet 5.3. Odpowiedź Kościoła katolickiego 5.4. Stanowisko prawosławne 6. Nowa etyka feministyczna 6.1. Etyka feministyczna według Kaye Ashe i Rosemary R. Ruether 6.2. Nowa etyka w ocenie Alice von Hildebrand   Rozdział V. IDEOLOGIA GENDER A PRAWO NATURALNE 1. „Nowe prawa człowieka” a prawo naturalne 1.1. Fundamenty prawa pozytywnego 1.2. Redefinicja Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 2. Nauczanie Kościoła katolickiego na temat prawa naturalnego 2.1. Papież Jan Paweł II 2.2. Katechizm Kościoła Katolickiego i Kompendium nauki społecznej Kościoła 2.3. Papież Benedykt XVI 2.4. Międzynarodowa Komisja Teologiczna: W poszukiwaniu etyki uniwersalnej:       nowe spojrzenie na prawo naturalne 3. Prawo naturalne we współczesnej teologii i filozofii 3.1. Carl H. Peschke: prawo naturalne w świetle Gaudium et spes 3.2. Russel Hittinger: prawo naturalne jako „pierwsza łaska” 3.3. Vittorio Possenti: prawo naturalne a współczesny nihilizm prawny   ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA NOTA O AUTORZE SPIS WYDANYCH TOMÓW     25,00 zł koszyk,powiedz, 465
25,00 zł
Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych
images/min/product_mid/1414148215_Podroz w czasie.jpg Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych Rok wydania 2014   Praca jest propozycją stymulowania rozwoju osobistego w okresie starości. Autorki opierając się na rezultatach badań naukowych są przekonane o możliwościach rozwojowych osób starszych. Proponowany warsztat to metaforyczna podróż w czasie rozpoczynająca się „od refleksji nad własną przeszłością, następnie teraźniejszością i przyszłością, w tym przyszłością transcendentalną”. Praca nad sobą w okresie sprawnej starości może stanowić przygotowanie do tego, co nastąpi w późnej starości często naznaczonej niesprawnością.                                                        Z recenzji dr. hab. Jerzego Halickiego prof. UwB     1. PODRÓŻ W CZASIE – KU ZROZUMIENIU SWOJEGO ŻYCIA W STAROŚCI 1.1. Metafora czasu w życiu człowieka 1.2. Życie człowieka jako podróż 1.3. Metafora podróży w czasie 1.3.1. Mentalna podróż w czasie jako zdolność poznawcza 1.3.2. Inne zastosowania   2. PODRÓŻ W CZASIE – PREZENTACJA METODY 2.1. Cele i założenia metody 2.2. Techniki przewodnie 2.3. Organizacja warsztatu   3. PRZYGOTOWANIE DO PODRÓŻY 3.1. Specyfika pracy z osobami starszymi 3.2. Techniki integracyjne   4. PODRÓŻ DO PRZESZŁOŚCI 4.1. Znaczenie przeszłości w życiu starszego człowieka 4.2. Techniki pracy z przeszłością   5. PODRÓŻOWANIE W TERAŹNIEJSZOŚCI 5.1. Znaczenie teraźniejszości w życiu starszego człowieka 5.2. Techniki pracy z teraźniejszością   6. PODRÓŻ DOPRZYSZ ŁOŚCI 6.1. Znaczenie przyszłości w życiu starszego człowieka 6.2. Techniki pracy z przyszłością 6.3. Przyszłość transcendentalna 6.4. Techniki pracy z przyszłością transcendentalną   7. ZAKOŃCZENIE PODRÓŻY 7.1. Kształtowanie zrównoważonej perspektywy czasowej w starości 7.2. Techniki pracy scalające perspektywy czasowe   ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA SUMMARY     36,00 zł koszyk,powiedz, 464
36,00 zł
Rodzicielstwo macochy
images/min/product_mid/1414067222_Macochy.jpg Rodzicielstwo macochy Rok wydania 2014   Z ogromnym zaciekawieniem przystąpiłam do lektury pracy poświęconej problematyce rodzicielstwa trudnego, nienaturalnego, obarczonego już na poziomie językowym wartościowaniem i stereotypem. Podczas lektury książki dr Anety Jarzębińskiej do zaciekawienia dołączyło zadowolenie i pewna nadzieja: zadowolenie wynikające z zakresu, zasięgu zaprezentowanego w pracy przedsięwzięcia badawczego, nadzieja na to, iż przy tak ambitnych, pracowitych i sprawnych badaczach nasza dyscyplina naukowa będzie mogła dalej się dynamicznie rozwijać.                                  Z recenzji dr hab. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz prof. DSW   Rozdział I FENOMEN RODZICIELSTWA MACOCHY – PRZEGLĄD KONCEPCJI Uwagi wprowadzające 1.1. Próba ustalenia istoty rodzicielstwa 1.2. Przegląd zastanych koncepcji rozumienia kategorii „macocha” wraz z autorskim projektem 1.3. Specyfikacja potencjalnych środowisk wypełniania roli macochy 1.4. Dylematy rodzicielstwa macochy w świetle literatury przedmiotu   Rozdział II KATEGORIA MACOCHA – SPOJRZENIE HERMENEUTYCZNE 2.1. Podstawy metodologiczne badań własnych 2.2. Zjawiska istotne dla klasyfikacji fenomenu macochy 2.3. Zwarta charakterystyka klas macoch   Rozdział III OKOLICZNOŚCI PODJĘCIA RODZICIELSTWA MACOCHY 3.1. Wydarzenie powodujące utratę matki 3.2. Motywy rodzicielstwa macochy 3.3. Znaczenie doświadczeń z przeszłości dla podejmowania rodzicielstwa zastępującego dziecku matkę   Rozdział IV MACOCHA W INTERPRETACJI BADANYCH 4.1. Kwestie komplikujące rozumienie terminu 4.2. Konstruowane ujęcia „macochy” 4.3. Odczytywanie pojęcia „macocha” w kategorii zachowań rodzicielskich   Rozdział V WIZERUNEK MATKI PASIERBA 5.1. Posiadane przez macochę źródła informacji o matce pasierba 5.2. Ocena i opis matki pasierba w roli rodzicielskiej 5.3. Cechy osobowościowe przypisywane naturalnej matce pasierba   Rozdział VI ZACHOWANIA RODZICIELSKIE WOBEC PASIERBA 6.1. Zaangażowanie macoch w opiekę nad pasierbem 6.2. Zaspokajanie emocjonalnych potrzeb pasierba 6.3. Socjalizowanie pasierba 6.4. Postawa rodzicielska macoch wobec pasierbów   Rozdział VII UDZIAŁ OSÓB TRZECICH W REALIZACJI RODZICIELSTWA MACOCHY 7.1. Udział ojca pasierba 7.2. Wkład pasierba w budowanie rodzicielstwa macochy 7.3. Udział naturalnej matki dziecka-pasierba 7.4. Zachowania biologicznego potomstwa istotne dla rodzicielstwa macochy 7.5. Udział dziecka wspólnego aktualnych partnerów 7.6. Odniesienia do problemu rodziców macochy 7.7. Odniesienia dziadków pasierba ze strony ojca   Rozdział VIII WARTOŚĆ RODZICIELSTWA MACOCHY 8.1. Walory i koszty rodzicielstwa dla rodzica – uwagi wprowadzające w analizę empiryczną 8.2. Recepcja przez badanych własnych cech osobowościowych w związku z podjęciem roli macochy 8.3. Postrzeganie badanych macoch przez inne osoby w kontekście pełnionej przez nie roli 8.4. Kondycja finansowa badanych po podjęciu rodzicielstwa zastępującego dziecku matkę 8.5. Inne własności wpisujące się w rodzicielstwo macochy   PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE BIBLIOGRAFIA SUMMARY     38,00 zł koszyk,powiedz, 463
38,00 zł
Nadzieja i sprawiedliwość jako sprawności moralne w wychowaniu
images/min/product_mid/1414066365_Jazukiewicz.jpg Nadzieja i sprawiedliwość jako sprawności moralne w wychowaniu Rok wydania 2014   W centrum zainteresowania proponowanej monografii jest człowiek. Nie ma takiego dobra społecznego, u podłoża którego nie byłoby wysiłku indywidualnych osób. Nie ma też takiego zła społecznego, które nie miałoby korzeni w decyzjach i działaniach poszczególnych ludzi. Stąd znaczenie kontekstu, w którym rozważany jest człowiek w przedłożonej lekturze. Stanowią go sprawności moralne jako własność współdecydująca o jakości osoby i jej życia.(…) Sprawności moralne są twórczą aktualizacją potencjalnych możliwości osoby. Są kształtowane w wyniku usprawniania rozumu, woli i uczuć. Stanowią więc istotny wymiar rozwoju człowieka. Warto zastanowić się, czy własny rozwój jest największym staraniem, jaki człowiek może podjąć. W monografii przyjęto wychowawczą perspektywę postrzegania znaczenia sprawności moralnych.                                                                                                 (fragment Wstępu)   NADZIEJA JAKO SPRAWNOŚĆ MORALNA W WYCHOWANIU   O potrzebie i pożytkach nadziei w wychowaniu Andrzej M. de Tchorzewski`   Specyfi ka pedagogii nadziei założyciela ruchu Comunione e Liberazione ks. Luigiego Giussaniego Alina Rynio   Ideał szkoły twórczej Floriana Znanieckiego jako wyraz nadziei na wychowanie jednostek twórczych i szczęśliwych Monika Adamczyk   Nadzieja jako cnota. Beznadzieja jako degeneracja ducha. O jeszcze jednym trudzie bycia człowiekiem Mirosław Pawliszyn   Kara w perspektywie nadziei Marcin Cholewa, Marek Gilski     SPRAWIEDLIWOŚĆ JAKO SPRAWNOŚĆ MORALNA W WYCHOWANIU   Sprawiedliwość jako forma Sokratejskiej cnoty. Aktualność implikacji pedagogicznych Jolanta Świderek   Sprawiedliwość Wiesława Wołoszyn-Spirka   Problem świadomości prawidłowości psychicznych w byciu sprawiedliwym Przemysław Strzyżyński   „Prawo i sprawiedliwość” – czy prawo to sprawiedliwość a sprawiedliwość to prawo? Michał Boczek   Włączenie w życie społeczne jako wymóg sprawiedliwości – w perspektywie rozwoju moralnego Jarosław Horowski   Rola rodziny i społeczności lokalnych w kształtowaniu cnoty sprawiedliwości według św. Tomasza z Akwinu Adam Machowski   Sprawiedliwość i sprawiedliwi w kanonicznej i hebrajskiej wersji Ewangelii według św. Mateusza (Shem Tob) Piotr Goniszewski Sprawiedliwość w porządku cnót przyszłych nauczycieli Marcin Fankanowski   Zamiast zakończenia Noty o autorach     32,00 zł koszyk,powiedz, 462
32,00 zł
Partyjnie czy bezpartyjnie? Szkice o zdobywaniu władzy lokalnej
images/min/product_mid/1413444715_Partyjnie czy....jpg Partyjnie czy bezpartyjnie? Szkice o zdobywaniu władzy lokalnej Rok wydania 2014   Wybory do struktur władzy lokalnej mają swoją specyfikę. Po pierwsze, elekcje samorządowe odbywają się na kilku płaszczyznach. Obywatele głosują na swoich przedstawicieli do rad gmin (miast), rad powiatów i sejmików wojewódzkich, a ponadto wybierają także prezydentów lub burmistrzów miast oraz wójtów gmin. Po drugie, wybory te są przeprowadzane w różnych pod względem wielkości jednostkach – od małych gmin do kilkusettysięcznych metropolii. Po trzecie, w wyborach samorządowych istotną rolę odgrywają nie tylko partie polityczne, ale również lokalne komitety wyborcze. Właśnie zagadnienie zdobywania władzy lokalnej przez partie polityczne i lokalne ugrupowania jest przedmiotem zainteresowania Autorów, którzy w niniejszej publikacji zamieścili swoje szkice.     Michał Siedziako, Wpływy partii politycznych na Pomorzu Zachodnim   Magdalena Musiał-Karg, Partyjnie czy niepartyjnie? Wybory samorządowe w woj. lubuskim, pomorskim oraz wielkopolskim   Krzysztof Kowalczyk, Prezydencjalizacja wyborów samorządowych w Szczecinie w 2010 r.   Łukasz Listwoń, Bezpartyjny znaczy lepszy? Wybory burmistrzów i prezydentów na Pomorzu Zachodnim w 2010 r.   Arkadiusz Krawcewicz, Burmistrz kontra ekolodzy. Wybory do samorządu szczecineckiego w 2010 r.   Joanna Kot, Apolityczność prezydenta Stargardu Szczecińskiego źródłem sukcesu rozwojowego miasta? Analiza rządów Sławomira Pajora po wyborach w 2010 r.   Maciej Drzonek, Partie w masce niepartyjności – uwagi o komitetach niby-bezpartyjnych w elekcjach prezydentów miast   Joachim von Wedel, „Rzeczowość” głównym celem w programach Wolnych Stowarzyszeń Wyborczych w RFN   Piotr Prokop, Aktywność szczecińskiego Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości podczas wyborów samorządowych w 2010 r.   Wybór literatury Autorzy   17,00 zł powiedz, 461
17,00 zł
  Promocje
  Koszyk
  ...jest pusty

  Zobacz
  Newsletter
  Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz informowany o aktualnych nowościach i promocjach


  IBUK.PL

  Bestsellery
  Promocje
  Szybki kontakt

  Dział Marketingu i Sprzedaży

  Telefon:
  (91) 444 20 06
  (91) 444 20 09
  Faks:
  (91) 444 21 52
  E-mail:
  Zamówienia
  Pomoc

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.