Kategorie
Nowości
Informacje
Polecamy
Znajdziesz nas:
Znajdziesz nas:
sklep internetowy Kontakt z nami
Szukaj treści

Wpisz szukaną frazę


Wyszukiwanie zaawansowane
Nowości
"Mężczyzną i niewiastą stworzył ich"
images/min/product_mid/1414150040_mezczyzna i.jpg "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich" Rok wydania 2014   Teoria gender ma swoje źródła w ruchu feministycznym, jednak sufra­żystki z XIX i początku XX wieku z pewnością nie spodziewały się, że ich walka o równe prawa doprowadzi do walki o równość płci w sensie zaprze­czenia ich istnienia. (…) Co było przyczyną tego rodzaju rozwoju ruchu feministycznego, to zna­czy przejścia od walki o równość względem prawa do walki z naturą, z róż­nicą seksualną, w której obecnie dostrzega się główne źródło nierówności i krzywdy, jakie spotykają kobiety? Na to pytanie staramy się odpowiedzieć w tej książce, która jest poświęcona analizie historyczno-teologicznej zjawi­ska feminizmu. (…) Pierwszy rozdział ukazuje wkład chrześcijaństwa w promocję kobiety na tle religii i kultur, wśród których się rozwijało. (…) W drugim rozdziale zaprezentowano początki feminizmu i jego rozwoju do lat sześć­dziesiątych XX wieku. (…) Trzeci rozdział ukazuje początki i rozwój „trzeciej fali” feminizmu, czyli tak zwanego feminizmu gender, który ostatecznie prowadzi do ruchu queer i promocji homoseksualizmu. (…) W rozdziale czwartym podjęto zagadnienie wpływu feminizmu na współ­czesną teologię.                                                                                                   (fragment Wstępu)   Rozdział I. KOBIETA W DZIEJACH CHRZEŚCIJAŃSTWA 1. Kobieta w świecie greckim i rzymskim 2. Kobieta w religii żydowskiej 3. Postawa Chrystusa wobec kobiet 4. Wpływ postawy Jezusa wobec kobiet na zmianę ich sytuacji 4.1. Rola kobiet w Kościele 4.2. Dzieciobójstwo 4.3. Małżeństwo 4.4. Kwestia rozwodów 4.5. Zamążpójście i dzietność 4.6. Podejście do prostytucji 5. Kobiety w historii Kościoła 6. Mizoginizm pozytywistów 7. Kobieta w antropologii św. Tomasza z Akwinu 7.1. Godność materii i ciała ludzkiego 7.2. Kobieta równa mężczyźnie   Rozdział II. NARODZINY I ROZWÓJ RUCHU FEMINISTYCZNEGO 1. Prehistoria ruchu feministycznego do połowy XIX wieku 2. Ruch sufrażystek (1869–1920) 3. Przygotowanie do drugiej fali ruchu feministycznego (1920–1968) 3.1. Sytuacja kobiet po dwóch wojnach światowych 3.2. Promotorzy rewolucji seksualnej 4. „Druga fala” feminizmu 4.1. Stany Zjednoczone 4.2. Europa Zachodnia: rewolucja roku 1968 4.3. Bilans rewolty studentów 4.4. Rewolucja seksualna a Kościół katolicki 4.5. Wpływ marksizmu na feministki „drugiej fali” 5. Women’s i gender studies 6. Konsekwencje „drugiej fali” feminizmu: walka z rodziną i płodnością   Rozdział III. „TRZECIA FALA” FEMINIZMU: FEMINIZM GENDER 1. Problemy z definicją terminu gender 2. John Money a pochodzenie ideologii gender 3.Gender jako konstrukcja społeczna 4. Gender jako konstrukcja kulturowa 5. Etapy rozwoju ruchu feministycznego w perspektywie gender 6. Od gender do queer 7. Gender jako element polityki Organizacji Narodów Zjednoczonych 7.1. Zwolennicy i przeciwnicy gender w ONZ 7.2. Konferencje ONZ w Kairze (1994) i Pekinie (1995) 7.2.1. Konferencja w Kairze 7.2.2. Konferencja w Pekinie 7.3. Zasady z Yogokarty (2006) i Deklaracja o prawach człowieka, orientacji seksualnej i tożsamości gender (2008) 8. Manipulacja słowem 8.1. Metody manipulacji językowej 8.2. Manipulacja językowa w dokumentach ONZ 9. Przyszłość ideologii gender   Rozdział IV. FEMINISTYCZNA TEOLOGIA I ETYKA 1. Teologia feministyczna 2. Zależność obrazu Boga od języka 2.1. Argumenty za wprowadzeniem języka inkluzywnego 2.2. Argumenty przeciw nowemu językowi teologicznemu 3. Problem płci męskiej Chrystusa w teologii feministycznej 3.1. Relatywizacja człowieczeństwa Chrystusa 3.2. Znaczenie człowieczeństwa Chrystusa w dziele zbawienia 4.  Obraz Maryi i kobiety w teologii feministycznej 4.1. Krytyka mariologii katolickiej 4.2. Miejsce Maryi w historii zbawienia 5. Kapłaństwo kobiet 5.1. Pochodzenie idei ordynacji kobiet 5.2. Argumenty środowisk feministycznych za kapłaństwem kobiet 5.3. Odpowiedź Kościoła katolickiego 5.4. Stanowisko prawosławne 6. Nowa etyka feministyczna 6.1. Etyka feministyczna według Kaye Ashe i Rosemary R. Ruether 6.2. Nowa etyka w ocenie Alice von Hildebrand   Rozdział V. IDEOLOGIA GENDER A PRAWO NATURALNE 1. „Nowe prawa człowieka” a prawo naturalne 1.1. Fundamenty prawa pozytywnego 1.2. Redefinicja Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 2. Nauczanie Kościoła katolickiego na temat prawa naturalnego 2.1. Papież Jan Paweł II 2.2. Katechizm Kościoła Katolickiego i Kompendium nauki społecznej Kościoła 2.3. Papież Benedykt XVI 2.4. Międzynarodowa Komisja Teologiczna: W poszukiwaniu etyki uniwersalnej:       nowe spojrzenie na prawo naturalne 3. Prawo naturalne we współczesnej teologii i filozofii 3.1. Carl H. Peschke: prawo naturalne w świetle Gaudium et spes 3.2. Russel Hittinger: prawo naturalne jako „pierwsza łaska” 3.3. Vittorio Possenti: prawo naturalne a współczesny nihilizm prawny   ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA NOTA O AUTORZE SPIS WYDANYCH TOMÓW     25,00 zł koszyk,powiedz, 465
25,00 zł
Rodzicielstwo macochy
images/min/product_mid/1414067222_Macochy.jpg Rodzicielstwo macochy Rok wydania 2014   Z ogromnym zaciekawieniem przystąpiłam do lektury pracy poświęconej problematyce rodzicielstwa trudnego, nienaturalnego, obarczonego już na poziomie językowym wartościowaniem i stereotypem. Podczas lektury książki dr Anety Jarzębińskiej do zaciekawienia dołączyło zadowolenie i pewna nadzieja: zadowolenie wynikające z zakresu, zasięgu zaprezentowanego w pracy przedsięwzięcia badawczego, nadzieja na to, iż przy tak ambitnych, pracowitych i sprawnych badaczach nasza dyscyplina naukowa będzie mogła dalej się dynamicznie rozwijać.                                  Z recenzji dr hab. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz prof. DSW   Rozdział I FENOMEN RODZICIELSTWA MACOCHY – PRZEGLĄD KONCEPCJI Uwagi wprowadzające 1.1. Próba ustalenia istoty rodzicielstwa 1.2. Przegląd zastanych koncepcji rozumienia kategorii „macocha” wraz z autorskim projektem 1.3. Specyfikacja potencjalnych środowisk wypełniania roli macochy 1.4. Dylematy rodzicielstwa macochy w świetle literatury przedmiotu   Rozdział II KATEGORIA MACOCHA – SPOJRZENIE HERMENEUTYCZNE 2.1. Podstawy metodologiczne badań własnych 2.2. Zjawiska istotne dla klasyfikacji fenomenu macochy 2.3. Zwarta charakterystyka klas macoch   Rozdział III OKOLICZNOŚCI PODJĘCIA RODZICIELSTWA MACOCHY 3.1. Wydarzenie powodujące utratę matki 3.2. Motywy rodzicielstwa macochy 3.3. Znaczenie doświadczeń z przeszłości dla podejmowania rodzicielstwa zastępującego dziecku matkę   Rozdział IV MACOCHA W INTERPRETACJI BADANYCH 4.1. Kwestie komplikujące rozumienie terminu 4.2. Konstruowane ujęcia „macochy” 4.3. Odczytywanie pojęcia „macocha” w kategorii zachowań rodzicielskich   Rozdział V WIZERUNEK MATKI PASIERBA 5.1. Posiadane przez macochę źródła informacji o matce pasierba 5.2. Ocena i opis matki pasierba w roli rodzicielskiej 5.3. Cechy osobowościowe przypisywane naturalnej matce pasierba   Rozdział VI ZACHOWANIA RODZICIELSKIE WOBEC PASIERBA 6.1. Zaangażowanie macoch w opiekę nad pasierbem 6.2. Zaspokajanie emocjonalnych potrzeb pasierba 6.3. Socjalizowanie pasierba 6.4. Postawa rodzicielska macoch wobec pasierbów   Rozdział VII UDZIAŁ OSÓB TRZECICH W REALIZACJI RODZICIELSTWA MACOCHY 7.1. Udział ojca pasierba 7.2. Wkład pasierba w budowanie rodzicielstwa macochy 7.3. Udział naturalnej matki dziecka-pasierba 7.4. Zachowania biologicznego potomstwa istotne dla rodzicielstwa macochy 7.5. Udział dziecka wspólnego aktualnych partnerów 7.6. Odniesienia do problemu rodziców macochy 7.7. Odniesienia dziadków pasierba ze strony ojca   Rozdział VIII WARTOŚĆ RODZICIELSTWA MACOCHY 8.1. Walory i koszty rodzicielstwa dla rodzica – uwagi wprowadzające w analizę empiryczną 8.2. Recepcja przez badanych własnych cech osobowościowych w związku z podjęciem roli macochy 8.3. Postrzeganie badanych macoch przez inne osoby w kontekście pełnionej przez nie roli 8.4. Kondycja finansowa badanych po podjęciu rodzicielstwa zastępującego dziecku matkę 8.5. Inne własności wpisujące się w rodzicielstwo macochy   PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE BIBLIOGRAFIA SUMMARY     38,00 zł koszyk,powiedz, 463
38,00 zł
Nadzieja i sprawiedliwość jako sprawności moralne w wychowaniu
images/min/product_mid/1414066365_Jazukiewicz.jpg Nadzieja i sprawiedliwość jako sprawności moralne w wychowaniu Rok wydania 2014   W centrum zainteresowania proponowanej monografii jest człowiek. Nie ma takiego dobra społecznego, u podłoża którego nie byłoby wysiłku indywidualnych osób. Nie ma też takiego zła społecznego, które nie miałoby korzeni w decyzjach i działaniach poszczególnych ludzi. Stąd znaczenie kontekstu, w którym rozważany jest człowiek w przedłożonej lekturze. Stanowią go sprawności moralne jako własność współdecydująca o jakości osoby i jej życia.(…) Sprawności moralne są twórczą aktualizacją potencjalnych możliwości osoby. Są kształtowane w wyniku usprawniania rozumu, woli i uczuć. Stanowią więc istotny wymiar rozwoju człowieka. Warto zastanowić się, czy własny rozwój jest największym staraniem, jaki człowiek może podjąć. W monografii przyjęto wychowawczą perspektywę postrzegania znaczenia sprawności moralnych.                                                                                                 (fragment Wstępu)   NADZIEJA JAKO SPRAWNOŚĆ MORALNA W WYCHOWANIU   O potrzebie i pożytkach nadziei w wychowaniu Andrzej M. de Tchorzewski`   Specyfi ka pedagogii nadziei założyciela ruchu Comunione e Liberazione ks. Luigiego Giussaniego Alina Rynio   Ideał szkoły twórczej Floriana Znanieckiego jako wyraz nadziei na wychowanie jednostek twórczych i szczęśliwych Monika Adamczyk   Nadzieja jako cnota. Beznadzieja jako degeneracja ducha. O jeszcze jednym trudzie bycia człowiekiem Mirosław Pawliszyn   Kara w perspektywie nadziei Marcin Cholewa, Marek Gilski     SPRAWIEDLIWOŚĆ JAKO SPRAWNOŚĆ MORALNA W WYCHOWANIU   Sprawiedliwość jako forma Sokratejskiej cnoty. Aktualność implikacji pedagogicznych Jolanta Świderek   Sprawiedliwość Wiesława Wołoszyn-Spirka   Problem świadomości prawidłowości psychicznych w byciu sprawiedliwym Przemysław Strzyżyński   „Prawo i sprawiedliwość” – czy prawo to sprawiedliwość a sprawiedliwość to prawo? Michał Boczek   Włączenie w życie społeczne jako wymóg sprawiedliwości – w perspektywie rozwoju moralnego Jarosław Horowski   Rola rodziny i społeczności lokalnych w kształtowaniu cnoty sprawiedliwości według św. Tomasza z Akwinu Adam Machowski   Sprawiedliwość i sprawiedliwi w kanonicznej i hebrajskiej wersji Ewangelii według św. Mateusza (Shem Tob) Piotr Goniszewski Sprawiedliwość w porządku cnót przyszłych nauczycieli Marcin Fankanowski   Zamiast zakończenia Noty o autorach     32,00 zł koszyk,powiedz, 462
32,00 zł
Partyjnie czy bezpartyjnie? Szkice o zdobywaniu władzy lokalnej
images/min/product_mid/1413444715_Partyjnie czy....jpg Partyjnie czy bezpartyjnie? Szkice o zdobywaniu władzy lokalnej Rok wydania 2014   Wybory do struktur władzy lokalnej mają swoją specyfikę. Po pierwsze, elekcje samorządowe odbywają się na kilku płaszczyznach. Obywatele głosują na swoich przedstawicieli do rad gmin (miast), rad powiatów i sejmików wojewódzkich, a ponadto wybierają także prezydentów lub burmistrzów miast oraz wójtów gmin. Po drugie, wybory te są przeprowadzane w różnych pod względem wielkości jednostkach – od małych gmin do kilkusettysięcznych metropolii. Po trzecie, w wyborach samorządowych istotną rolę odgrywają nie tylko partie polityczne, ale również lokalne komitety wyborcze. Właśnie zagadnienie zdobywania władzy lokalnej przez partie polityczne i lokalne ugrupowania jest przedmiotem zainteresowania Autorów, którzy w niniejszej publikacji zamieścili swoje szkice.     Michał Siedziako, Wpływy partii politycznych na Pomorzu Zachodnim   Magdalena Musiał-Karg, Partyjnie czy niepartyjnie? Wybory samorządowe w woj. lubuskim, pomorskim oraz wielkopolskim   Krzysztof Kowalczyk, Prezydencjalizacja wyborów samorządowych w Szczecinie w 2010 r.   Łukasz Listwoń, Bezpartyjny znaczy lepszy? Wybory burmistrzów i prezydentów na Pomorzu Zachodnim w 2010 r.   Arkadiusz Krawcewicz, Burmistrz kontra ekolodzy. Wybory do samorządu szczecineckiego w 2010 r.   Joanna Kot, Apolityczność prezydenta Stargardu Szczecińskiego źródłem sukcesu rozwojowego miasta? Analiza rządów Sławomira Pajora po wyborach w 2010 r.   Maciej Drzonek, Partie w masce niepartyjności – uwagi o komitetach niby-bezpartyjnych w elekcjach prezydentów miast   Joachim von Wedel, „Rzeczowość” głównym celem w programach Wolnych Stowarzyszeń Wyborczych w RFN   Piotr Prokop, Aktywność szczecińskiego Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości podczas wyborów samorządowych w 2010 r.   Wybór literatury Autorzy   17,00 zł powiedz, 461
17,00 zł
Recepcja kultury amerykańskiej w polskiej prozie niefikcjonalnej lat 1945-1989
images/min/product_mid/1413286059_Recepcja kultury.jpg Recepcja kultury amerykańskiej w polskiej prozie niefikcjonalnej lat 1945-1989 Rok wydania 2014   Przedmiotem zainteresowania Autorki niniejszej rozprawy są obrazy Stanów Zjednoczonych powstałe w okresie od 1945 do 1989 roku, przed­stawione w formie niefikcjonalnej, a stworzone przez wybranych pisarzy pol­skich, zarówno tych, którzy zdecydowali się pozostać w Ameryce na stałe, jak i tych, którzy pojechali tam na krótko, w celach definiowanych przy tym bardzo indywidualnie. Te dwie grupy różniące się między sobą niemal wszyst­kim – motywacją wyjazdu, statusem materialnym, dorobkiem intelektual­nym i literackim oraz wiekiem, prezentują jednak zbliżony sposób myślenia o Ameryce. Intencją Autorki jest wykazanie, że na sposób przekazu wpływała ich ścisła identyfikacja z polską inteligencją – warstwą, która kształ­towała się przez doświadczenie historyczne i przekazywany z pokolenia na pokolenie system wartości. Różnice w przekazie wynikają z ówczesnych wydarzeń politycznych, gospodarczych czy społecznych, lecz sama treść jest wystarczająco zbieżna, by można było mówić o pewnej ciągłości kulturowej przekazywanej latami.                                                                                               ( fragment Wstępu)   I. Hermeneutyka Hansa Georga Gadamera jako metoda postrzegania relacji międzykulturowych   II Ameryka pisarzy emigracji wojennej 1. Józef Wittlin, czyli Novum Eboracum 2. Jan Lechoń, czyli Polska nad Hudsonem 3. Aleksander Hertz, czyli Amerykanin z wyboru   III Ameryki Czesława Miłosza, czyli dwa razy do tej samej rzeki   IV Przed i tuż po „odwilży” 1. Zygmunt Kałużyński, czyli Ameryka z drugiej ręki 2. Jerzy Putrament, czyli aparatczyk-purytanin 3. Grzegorz Jaszuński, czyli alfabet z lukami 4. Stanisław Mierzeński, czyli próba uczciwości 5. Stanisław Helsztyński, czyli profesor w swoim żywiole   V Przez pryzmat „International Writing Program” 1. Leszek Elektorowicz, czyli spojrzenie z góry 2. Jan Józef Szczepański, czyli pisarz-antropolog 3. Zbigniew Bieńkowski, czyli Ameryka w literaturze 4. Andrzej Kijowski, czyli pamiętnik egotysty 5. Julia Hartwig i Teresa Hołówka, czyli kobiecy punkt widzenia   VI Głosy lat osiemdziesiątych 1. Tomasz Jastrun, czyli śladami „Solidarności” 2. Miron Białoszewski, czyli uroki Ulicy 42 3. Wojciech Karpiński, czyli Ameryka jako muzeum 4. Grzegorz Musiał, czyli tam źle i tu niedobrze     Konkluzje Bibliografia The reception of American culture in Polish non-fiction prose in the years 1945–1989 (Summary)     29,00 zł koszyk,powiedz, 460
29,00 zł
Integracja struktury Ja a psychologiczne przystosowanie
images/min/product_mid/1412771599_Hempolinska.jpg Integracja struktury Ja a psychologiczne przystosowanie Rok wydania 2014 Autorka podejmuje w książce próbę odpowiedzi na pytanie o wartość adaptacyjną złożoności Ja.Część teoretyczna dotyczy poznawczych koncepcji Ja oraz miar struktury Ja. Cześć empiryczna natomiastopisuje badania własne autorki zainspirowane badaniami Linville, Donahue i Showers. Ze względu na wartośćpoznawczą i dydaktyczną książka jest polecana jako lektura studentom psychologii i praktykom.   Rozdział pierwszy.   Rola integracji osobowości w różnych koncepcjach psychologicznych człowieka 1.1. Teorie behawiorystyczne 1.2. Teorie psychoanalityczne 1.3. Teorie cech 1.4. Teorie społeczno-poznawcze 1.5. Teorie egzystencjalno-fenomenologiczne   Rozdział drugi.   Teorie Ja i istota integracji wewnętrznej 2.1. Klasyczna psychologia Ja Williama Jamesa 2.2. Teoria Gordona Allporta 2.3. Teorie fenomenologiczne 2.3.1. Pojęcie Ja według Carla Rogersa 2.3.2. Teoria polifonicznego Ja Huberta Hermansa 2.4. Teorie poznawczo-społeczne 2.4.1. Teoria prototypu Ja Teodora Benjamina Rogersa 2.4.2. Teoria systemu schematów Ja Hazel Markus 2.4.3. Teoria możliwych Ja Hazel Markus i Pauli Nurius 2.4.4. Psychokulturowe Ja Hazel Markus i Shinobu Kitayamy 2.4.5. Teoria Nancy Cantor i Johna F. Kihlstroma 2.4.6. Teoria rozbieżności Ja E. Tory’ego Higginsa 2.4.7. Organizacja struktury Ja w schematach działań społecznych 2.5. Podsumowanie   Rozdział trzeci.   Miary integracji struktury Ja 3.1. Złożoność Ja 3.2. Zróżnicowanie Ja 3.3. Model ewaluatywnej organizacji struktury Ja Carolin J. Showers 3.4. Badania związków miar struktury Ja i przystosowania   Rozdział czwarty.   Integracja struktury Ja jako istotny czynnik modyfikujący psychologiczne przystosowanie. Badanie własne 4.1. Koncepcja integracji struktury Ja jako czynnika modyfikującego psychologiczne przystosowanie 4.2. Problem badawczy i hipotezy, model i próba badawcza 4.3. Opis metody badawczej 4.3.1. Miary integracji struktury Ja i sposób ich obliczania 4.3.2. Miary przystosowania 4.4. Analiza wyników 4.4.1. Charakterystyka trzech grup przystosowania wyłonionych za pomocą analizy skupień 4.4.2. Miary integracji struktury Ja w trzech grupach przystosowania 4.4.3. Pozytywna versus negatywna integracja lub przedziałowość w trzech grupach przystosowania 4.4.4. Miary integracji Ja a inne miary przystosowania 4.4.5. Związki miar integracji Ja z wybranymi cechami osobowości 4.4.6. Zależności między miarami struktury Ja 4.4.7. Związki między miarami przystosowania   Rozdział piąty.   Dyskusja wyników 5.1. Miary integracji Ja a przystosowanie 5.2. Związki między miarami integracji struktury Ja 5.3. Związki między miarami przystosowania 5.4. Podsumowanie   Zakończenie Załączniki Literatura Summary Spis tabel, rysunków i wykresów   29,00 zł koszyk,powiedz, 459
29,00 zł
Marketing przyszłości 2014 Trendy. Strategie. Instrumenty ZN 825
images/min/product_mid/1412769366_Marketing przyszlosci 2014 ZN 825.jpg Marketing przyszłości 2014 Trendy. Strategie. Instrumenty ZN 825 Rok wydania 2014 Zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu Seria: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 36   CZĘŚĆ PIERWSZA. Kierunki zmian w zachowaniach konsumentów   Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło – Zachowania zakupowe Polaków w świetle badań własnych   Iwona Escher, Joanna Petrykowska – Zachowania młodych polskich konsumentów na rynku Żywności ekologicznej   Leszek Gracz – Loyalty of “young adults” towards internet shops   Joanna Kos-Łabędowicz – Oczekiwania konsumentów względem internetowych źródeł informacji – wyniki badań   Robert Maik – Struktura i hierarchia oczekiwań konsumentów dla wybranej kategorii produktów w ujęciu jakościowym   Joanna Newerli-Guz, Paulina Szychowska – żywność pochodzenia morskiego jako produkt luksusowy   Anna Niedzielska – To nie jest kraj dla starych ludzi, czyli marketing 60+ w Polsce   Agnieszka Niezgoda – Czas wolny jako determinanta marketingu usług turystycznych   Beata Nowotarska-Romaniak – Nowe uwarunkowania wpływające na zachowania klientów w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej   Wanda Patrzałek – Consumption as a form of image self-creation of the young people   Joanna Pikuła-Małachowska – Zachowania konsumentów na rynku kosmetyków w świetle badania własnego   Grażyna Rosa – Zachowania konsumentów na rynku pasażerskich usług transportowych   Adam Sagan – Role zakupowe a cele alokacji dochodów w rodzinie   Małgorzata Skiert, Krystyna Buchta – Student kierunku turystyka i rekreacja jako konsument usługi edukacyjnej w uczelni wychowania fizycznego   Monika Skorek, Katarzyna Dziewanowska, Agnieszka Kacprzak – Zakupy – przymus czy przyjemność? Analiza motywacji współczesnych konsumentów w świetle badań jakościowych   Maria Śmiechowska, Przemysław Dmowski – Barwa jako element marketingu sensorycznego i ważny czynnik wyboru produktu   Joanna Wardzała – Internet czy centrum handlowe? Strategie zakupowe młodych mieszkańców wybranych miast   Romuald Zabrocki – Postawy i zachowania konsumentów usług gastronomii handlowej   Mirosław Zalech – Wizerunek biura turystycznego a postrzegane przez klientów ryzyko związane z organizacją podróży     CZĘŚĆ DRUGA. Rozwój instrumentów komunikacji marketingowej   Agnieszka Dejnaka – Media społecznościowe jako obszar pozyskiwania informacji zakupowej   Magdalena Dołhasz – Zakupy grupowe jako sposób oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw   Ewa Jerzyk, Kamil Wyczyński – Wpływ negatywnej informacji o celebrycie na wizerunek wspieranej marki   Andrzej Kowalkowski, Mariola Grzybowska-Brzezińska, Adam Rudzewicz – Percepcja klientów w zakresie nowoczesnych technik sprzedaży   Anna Kozłowska – Model oddziaływania reklamowego: weryfikacja dotychczasowych założeń   Barbara Mróz-Gorgoń – Blogosfera modowa w procesie informacyjno- -decyzyjnym   Joanna Nogieć – Fotokody – chwilowa moda czy narzędzie łączące z cyberprzestrzenią   Alina Oczachowska – Sport i sportowcy w służbie wielkich marek   Kamila Peszko – Wybory reklamodawców w świetle badań – wiodące i tracące na popularności nośniki reklamowe   Beata Tarczydło – Content marketing w budowaniu wizerunku marki w sieci. Studium przypadku     46,00 zł koszyk,powiedz, 458
46,00 zł
Marketing przyszłości 2014 Trendy. Strategie. Instrumenty ZN 824
images/min/product_mid/1412768408_Marketing przyszlosci 2014 ZN 824.jpg Marketing przyszłości 2014 Trendy. Strategie. Instrumenty ZN 824 Rok wydania 2014 Wieloaspektowość problemów marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego  i instytucjach publicznych Seria: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 35   CZĘŚĆ PIERWSZA. Kierunki i dylematy rozwoju marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach publicznych   Barbara Iwankiewicz-Rak – Kierunki zmian działań marketingowych organizacji pozarządowych   Rafał Klóska – Brand of the region in context of socio-economic development in Poland   Arkadiusz Kulig, Grażyna Nowaczyk – Badania nad marką szkoły wyższej   Jacek Michalak – Teoretyczne aspekty konkurencyjności regionu   Adam Rudzewicz, Mariola Grzybowska-Brzezińska – Wizerunek Olsztyna w oczach jego mieszkańców   Renata Seweryn – Korzystanie z usług przewodnickich w dobie rozwoju nowoczesnych technologii na przykładzie Krakowa   Urszula Szulczyńska – Strategie konkurencyjne wyższych uczelni w Polsce   Marzena Walasik, Aleksander Lotko – Modele marketingowe instytucji badawczych i naukowych   Katarzyna Walkowiak – Samorząd gospodarczy jako partner samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki lokalnej i regionalnej   Marzena Wanagos – Wsparcie rozwoju lokalnego przez działania marketingowe władz samorządowych   Joanna Wyrwisz – Event jako szczególny instrument marketingu miejsc na przykładzie Lublina   Piotr Zawadzki – Wykorzystanie wizerunku znanych osób w promocji miasta na przykładzie Jeleniej Góry     CZĘŚĆ DRUGA. Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój   Barbara Kos – Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) – mit czy rzeczywistość?   Magdalena Maciaszczyk – CSR szansą dla osób niepełnosprawnych   Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska – Determinanty rozwoju zrównoważonej konsumpcji w Polsce – wybrane zagadnienia   Robert Nowacki – Prowokacja czy społeczna odpowiedzialność? Trendy w reklamie XXI wieku na przykładzie branży mody   Iwona Wilk – Komunikacja z rynkiem docelowym w ramach marketingu zrównoważonego   Lucyna Witek – Typologia konsumentów na rynku produktów ekologicznych   Sabina Zaremba-Warnke – Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako determinanta przeobrażeń marketingu     CZĘŚĆ TRZECIA. Znaczenie miejsca pochodzenia produktów   Paweł Bryła – Postrzeganie autentyczności jako determinanta zachowań konsumentów na rynku regionalnych i ekologicznych produktów Żywnościowych   Marcin Gąsior – Związek kraju pochodzenia marki z wybranymi aspektami jej postrzegania   Agnieszka Smalec – Jarmarki jako forma promocji produktów tradycyjnych   Andrzej Szromnik – The consumer ethnocentrism diagnosis of Poles, Slovakians and Romanians with the use of the CETSCALE method   Elżbieta Wolanin-Jarosz – The effect of the product’s country-of-origin and Polish, Ukrainian and Romanian consumers’ purchasing decisions    46,00 zł koszyk,powiedz, 457
46,00 zł
Wkrótce w naszej ofercie ...
Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych
Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych
  Promocje
  Koszyk
  ...jest pusty

  Zobacz
  Newsletter
  Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz informowany o aktualnych nowościach i promocjach


  IBUK.PL

  Bestsellery
  Promocje
  Szybki kontakt

  Dział Marketingu i Sprzedaży

  Telefon:
  (91) 444 20 06
  (91) 444 20 09
  Faks:
  (91) 444 21 52
  E-mail:
  Zamówienia
  Pomoc

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.